ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ - INDUSTRIAL SEETS

 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ

TRAPEZOIDAL SHEET METAL

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - DIMENSIONS

 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙ

METAL TILE ROOFING SHEET

 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΥΜΜΑΤΟΕΙΔΗ

CORRUGATED SHEET METAL

 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΥΡΑΛ

NEURAL SHEET METAL

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - DIMENSIONS